Etapa II

PROCES DE SELECȚIE SPRE PUBLICARE A STUDIILOR / ARTICOLELOR


Cea de a doua etapă a procesul de selecție spre publicare a studiilor / articolelor constă în redactarea studiilor / articolelor în format integral și trimiterea acestora spre evaluare, conform calendarului de realizare a numărului respectiv (a se vedea secțiunea Apel la contribuții).

Prin trimiterea studiilor / articolelor în format integral se consideră că acestea conţin informaţii originale care nu au mai fost publicate şi că studiul / articolul în chestiune nu este trimis spre publicare în altă parte în acelaşi timp.

Studiul / articolul în format integral trimis spre evaluare nu poate să aibă mai mult de trei coautori. Pe parcursul procedurii de evaluare, autorul/autorii acestuia nu mai poate/pot trimite un alt manuscris spre evaluare până la finalizarea deciziei în privința primului studiu / articol.

Manuscrisele trimise spre evaluare trebuie să respecte normele calității academice și să fie trimise în foma lor completă / finală (titlu, subtitlu, abstract, textul integral al articolului/ studiului, bibliografia), conform celor prezentate mai jos.


1. TITLUL ȘI SUBTITLUL

Pagina de titlu trebuie să cuprindă titlul în întregime (+ subtitlu), numele, afilierea profesională sau academică a autorilor, adresele electronice ale acestora (e-mail), precum și o scurtă notă biografică a acestora. În cazul articolelor cu autori multiplii, fiecare dintre aceştia vor fi precizaţi distinct, alături de menționarea detaliilor privitoare la locul de muncă (Universitate, Facultate şi Departament), acestea fiind separate prin virgulă. Numele şi adresa autorului spre care poate fi transmisă corespondenţa va fi precizat expres, împreună cu adresa de e-mail, numărul de telefon şi cel de fax (dacă este cazul). 

Ca sugestie, titlul trebuie să fie format din maximum opt cuvinte. Pentru articolele în limba română, titlul și subtitlul trebuie redactate atât în limba română cât și în limba engleză. Subtitlurile trebuie să fie scurte şi clar definite.


2. REZUMATUL / ABSTRACTUL ŞI CUVINTELE CHEIE

Studiul / articolul este precedat de un rezumat (abstract) redactat în limbile română și engleză, care să cuprindă maximum 250 de cuvinte şi care să evidenţieze tematica abordată, acesta urmând a fi folosit în vederea indexării. Rezumatul (abstractul) trebuie să sintetizeze clar conținutul și implicațiile studiului, urmărind structura acestuia (context, scop, metode utilizate, rezultate obținute, discuții, etc). Nu pot fi incluse în acest rezumat citate sau parafraze ale altor lucrări publicate. Împreună cu rezumatul / abstractul trebuie trimise și cuvintele cheie, definitorii pentru articol, redactate în limbile română și engleză.


3. REGULI DE FORMATARE


3.1. Detalii tehnice

Utilizaţi numai formatul Word (.doc). Textul trebuie să fie tehnoredactat pe pagini care au aceeaşi aliniere stânga/dreapta, utilizând spaţiere de 1.5, font Times New Roman de 12 și margini laterale de 2 cm. Nu utilizaţi comenzi automate precum: section endings/page breaks, headers, footers or page numbers. Nu folosiţi bullets (puncte), numerotare automată sau alte funcţii automate pentru a organiza informaţia. Puteţi să folosiţi numere arabe inserate neautomat, sau liniuţe (cratime). Nu lăsaţi mai mult de un spaţiu între cuvinte.


3.2. Subsecţiunile

Un studiu / articol poate fi organizat în secţiuni şi sub-subsecţiuni, folosind numere arabe/romane.
Doar cuvântul de început şi numele proprii trebuie notate cu majusculă.

Exemplu:
1. Politicile culturale
1.1. Context
1.1.1. Centre Pompidou


3.3. Paragrafe

Orice nou paragraf trebuie notat cu aliniat.

Exemplu:
            În conformitate cu noile teorii …

nu
În conformitate cu noile teorii …


3.4. Abrevieri

Abrevierile comune sau frecvent utilizate (UE, USA, UK, UNESCO) nu trebuie notate cu denumirea întreagă la prima utilizare. În cazul altor abrevieri, la prima menţiune a acestora în text se notează denumirea completă, aceasta fiind urmată de notarea abrevierii între paranteze.

Exemplu: Capitală Culturală Europeană (CCE).

În menţiunile viitoare se va utiliza doar abrevierea. Acronimele şi prescurtările vor fi notate fără a folosi spaţii între majuscule.


3.5. Citările

Citările trebuie incluse în textul principal între ghilimele. Forma originală a citatului trebuie păstrată (majuscule, ortografie etc). Orice modificare adusă textului citat trebuie aşezată între paranteze drepte […], cu excepţia situaţiei în care în citarea realizată, aţi exclus o parte din textul inițial, caz în care utilizaţi paranteze rotunde: (...).

Citările trebuie în mod obligatoriu urmate de indicarea sursei citate.


3.6. Reguli de citare 

Toate studiile / articolele trimise în vederea evaluării trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de citare. Acest lucru constituie o condiţie pentru acceptarea manuscrisului în vederea evaluării / publicării.


În interiorul textului se folosește sistemul de citare Harvard.

Exemplu:

(Lyotard, 1988, p.17) sau (Lyotard, 1988, pp. 17-19).

La sfârşitul articolului, în secţiunea bibliografie, trebuie introduse toate citările folosite în text.


Exemple: (la sectiunea bibliografie)

Lyotard, J.F. 1988. Le Différend (vol. 46). University of Minessotta Press. Minneapolis.

Codoban, A. 2011. Imperiul comunicării. Idea. Cluj-Napoca


Dacă există explicaţii care nu doriţi să se regăsească în textul principal, folosiţi note de subsol (NU sunt acceptate notele de subsol în cazul titlurilor sau al bibliografiei). Toate notele de subsol trebuie să se încheie cu punct.

 

3.6.1. Cărţi
Nume, inițiale prenume autor. anul. Titlu. editura. Localitatea.Exemple: (la sectiunea bibliografie)

Lyotard, J.F., 1988. Le Différend (vol. 46). University of Minessotta Press. Minneapolis.

Codoban, A., 2011, Imperiul comunicării. Idea. Cluj-Napoca


3.6.2. Articole
Nume, inițiale prenume autor. anul. ‘Titlu’. Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.


Exemplu:

Pleșu, A. 2003. ‘Despre bucurie în Est și Vest’. Dilema, 540, pp.14-15.


3.6.3. Contribuţii în cadrul unor volume colective

Nume, inițiale prenume autor. anul. ‘Titlu’. în numele editorului, inițiale prenume editor. Titlul volumului colectiv. localitatea : editura, pagina sau paginile capitolului din care s-a citat.


Exemplu:

Moulin, R., 1991. ‘Piața și muzeele în producerea valorii artistice’. în Gheorghiu, M.D., Sociologia percepției artistice. București: Meridiane. pp.175-196.


3.6.4. Internet (url)

Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că documentul este disponibil online la adresa completa de url, menţionând de asemenea data ultimei accesări.


Exemplu:

Greenberger, A., 2015. Outside Voices: A Look around Paris in 11 Shows. [Online] la adresa: http://www.artnews.com/2015/12/04/outside-voices-a-look-around-paris-in-11-shows/ [accesat în 09 Noiembrie 2015].


4. Imagini

Imaginile pot fi incluse în text (maxim 10 imagini/text relevante pentru conținutul articolului / studiului). Vor fi indicate toate coordonatele imaginilor (credits), incluzând sursa / artistul, titlul, data, instituția, numele fotografului etc. Autorii sunt responsabili pentru obținerea drepturilor de utilizare a imaginilor. Revista Irregular nu poate acoperi costurile de reproducere ale imaginilor.


5. TEXT FINAL

În cazul în care studiul / articolul este acceptat spre publicare cu modificări minore sau majore, acesta va fi retransmis spre autor/i în vederea realizării modificărilor. Înainte să transmiteți versiunea finală a textului, asiguraţi-vă că toate modificările au fost acceptate, respectiv toate clarificările solicitate au fost aduse şi dezactivaţi opţiunea 'track changes'.